Thuy Loi

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

. Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2020

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý III năm 2020

. Báo cái Tài chính Hợp nhất cho kỳ kế toàn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 đã được soát xét

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2020

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2020

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

. 18/8/2015 Báo cáo Tài chính Hợp nhất, Quý II - Năm 2015

. 31/8/2015 Báo cáo Tài Chính Hợp nhất - 6 tháng đầu năm 2015(đã đước kiểm toán) 


. 15/11/2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất - Quý III, Năm 2015. 

. Báo cáo Tài Chính Hợp Nhất - Quý IV năm 2015.

. Báo cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2015. 

. Báo cáo Tài Chính Hợp nhất - Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2016.

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý II Năm 2016. 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Cho kỳ KT từ 1/1/2016 đến 30/6/2016 đã được soát xét.

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý IV Năm 2016. 

. Báo cáo Tài chính Hợp Nhất cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 

. Công văn số 150/CV-BTC-TCT ngày 26/4/2017 v/v giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả SXKD Quý I/2017 so với cùng kỳ năm trước. 

.Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho kỳ TC kết thúc ngày 30/6/2017

. Báo cáo Tài chính Hợp Nhất cho ký kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

.Báo cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV - năm 2017

. Báo cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán

. Báo cáo tài chính Hợp Nhất cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2018

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II- Năm 2018 

. Báo cáo Tài chính HN cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 đã được soát xét. 

. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2018 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2018 

.Báo cáo Tài chính Hợp Nhất Quý I năm 2019 

. Báo cáo Tài chính Hợp Nhất Quý II năm 2019

. Báo cáo TCHN cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 đã được soát xét

. Báo cáo TCHN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được soát xét 

.Báo cáo TCHN Quý III năm 2019

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV- Năm 2019

 

THÔNG BÁO.

. 11/4/2011 QĐ v/v ban hành QC bán đấu giá quyền mua CP.

Đọc thêm...


. 11/4/2011 Lộ trình triển khai tư vấn tổ chức đấu giá bán quyền mua CP phát hành thêm.

Đọc thêm....

 .14/4/2011 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Đọc thêm....

. 14/4/2011 DỰ THẢO QUY CHẾ ĐHĐTN NĂM 2011.

Đọc thêm....

. 14/4/2011 MẪU GIẤY UỶ QUYỀN.

Đọc thêm....

. 14/4/2011 THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐTN NĂM 2011.

Đọc thêm....

 

 .25/4/2011 CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011.

Đọc thêm....

 .25/4/2011 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Đọc thêm....

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP.

. Báo cáo Tài chính Tồng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 đã được soát xét

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý II năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 .Báo cáo Tài Chính Tổng Hợp, Quý I- Năm 2015

. 18/8/2015: Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Quý II năm 2015.

. 31/8/2015  Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm (đã đước kiểm toán).

. 15/11/2015 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp - Quý III, Năm 2015.

. Báo cáo Tài Chính Tổng Hợp - Quý IV, Năm 2015.

. Báo cáo Tài Chính Tổng hợp năm 2015.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2016

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Quý II năm 2016.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - cho kỳ KT từ 1/1/2016 đến 30/6/2016 đã được soát xét.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Quý IV năm 2016

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho ký Tài chính kết thúc ngày 31/3/2017

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho kỳ TC kết thúc ngày 30/6/2017

. Báo cáo Tài chính TH cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2017 đã được soát xét

. Báo cáo Tài chính TH cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2017

. Báo cáo tài chính Tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017.

. Báo cáo Tài chính Tổng Hợp Quý IV - Năm 2017

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2018

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý II- Năm 2018

. Báo cáo tài chính TH cho kỳ kế tooán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 đã được soát xét.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2018

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2018

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2018

. Giải trình về nguyên nhân chênh lệch kết quả SXKD năm 2018 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước đã kiểm toán.

. Giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả SXKD Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I năm 2019

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý II năm 2019

. Báo cái TCTH cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 đã được soát xét

. Báo cáo TCTH cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được soát xét

. Báo cáo TCTH Quý III năm 2019

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV- năm 2019

 

Thông Báo.

  Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP

Đọc thêm...

 
  THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Đọc thêm...

  Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Đọc thêm...

 

  Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền mua.

Đọc thêm...

  Mẫu giấy Ủy quyền.

Đọc thêm...

 

QUYẾT ĐỊNH.

 - Quyết định số 001/QĐ/TCT-QTNS ngày 4 tháng 1 năm 2011 về việc thôi kiêm nhiệm, nay ông Lê Quang Thế (Tiến sĩ KT) - Chủ tịch HĐQT thôi kiêm chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công Ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP kể từ ngày 4/1/2011

 

- Quyết định số 003/QĐ/TCT-QTNS ngày 4 tháng 1 năm 2011 về việc bổ nhiệm cán bộ, bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Thế Quang (Kỹ sư TL) - Ủy viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công Ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP kể từ ngày 4/1/2011 (Nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông 2008 - 2013) 

 
Trang 3 trong tổng số 4 trang

Lượng truy cập

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Ulti Clocks content

Hổ trợ trực tuyến

Notice: Undefined variable: typeSkype in /home/thuylovn/domains/thuyloi4.com.vn/public_html/modules/mod_support/mod_support.php on line 21

Liên kết

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter