Thuy Loi

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 - CTCP

   

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP.

. 26.04.2024 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1/2024

. 30/3/2024 Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2023


.29/1/2024 Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2023

.14.11.2023: Cv số 245/CV-BTC-TCT v/v giải trình bổ sung nguyên nhân lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy III năm 2023 bị lỗ

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2023

. Báo cáo tài chính Tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2023

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý II năm 2023

 . Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý I năm 2023

. Báo cáo tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2022 (đã được kiểm toán)

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2022

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2022

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2022 đã được soát xét

. Báo cáo Tài chính Tổng Hợp Quý II năm 2022

. Báo cáo Tài chính Tổng Hợp Quý I năm 2022

. Báo cáo tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2021

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III năm 2021

. Báo cáo tài chính Tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 đã được soát xét

. Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý II năm 2021

. báo cáo tài chính Tổng hợp cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2021

. Báo cáo Tài chính Tồng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 đã được soát xét

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý II năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I năm 2020

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán


 .Báo cáo Tài Chính Tổng Hợp, Quý I- Năm 2015

. 18/8/2015: Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Quý II năm 2015.

. 31/8/2015  Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm (đã đước kiểm toán).

. 15/11/2015 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp - Quý III, Năm 2015.

. Báo cáo Tài Chính Tổng Hợp - Quý IV, Năm 2015.

. Báo cáo Tài Chính Tổng hợp năm 2015.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2016

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Quý II năm 2016.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - cho kỳ KT từ 1/1/2016 đến 30/6/2016 đã được soát xét.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp - Quý IV năm 2016

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho ký Tài chính kết thúc ngày 31/3/2017

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho kỳ TC kết thúc ngày 30/6/2017

. Báo cáo Tài chính TH cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2017 đã được soát xét

. Báo cáo Tài chính TH cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2017

. Báo cáo tài chính Tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017.

. Báo cáo Tài chính Tổng Hợp Quý IV - Năm 2017

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2018

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý II- Năm 2018

. Báo cáo tài chính TH cho kỳ kế tooán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 đã được soát xét.

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý III năm 2018

. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý IV năm 2018

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2018

. Giải trình về nguyên nhân chênh lệch kết quả SXKD năm 2018 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước đã kiểm toán.

. Giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả SXKD Quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I năm 2019

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý II năm 2019

. Báo cái TCTH cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 đã được soát xét

. Báo cáo TCTH cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được soát xét

. Báo cáo TCTH Quý III năm 2019

. Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV- năm 2019

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

. 26.04.2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2024


. 30/3/2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023

. 29/1/2024 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2023

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ đã được soát sét cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2023

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2023

 . Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2023

. Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (đã được kiểm toán)

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2022

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III năm 2022

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế tóan từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2022 đã được soát xét

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II năm 2022 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2021


. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2021

. Báo cáo tài chính Hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 đã được soát xét.

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2021

. Báo cáo tài chính Hợp nhất cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2021

. Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2020

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý III năm 2020

. Báo cái Tài chính Hợp nhất cho kỳ kế toàn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 đã được soát xét

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2020

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I năm 2020

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.

--------------------------------------

. 18/8/2015 Báo cáo Tài chính Hợp nhất, Quý II - Năm 2015

. 31/8/2015 Báo cáo Tài Chính Hợp nhất - 6 tháng đầu năm 2015(đã đước kiểm toán) 


. 15/11/2015 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất - Quý III, Năm 2015. 

. Báo cáo Tài Chính Hợp Nhất - Quý IV năm 2015.

. Báo cáo Tài Chính Hợp nhất năm 2015. 

. Báo cáo Tài Chính Hợp nhất - Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/3/2016.

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý II Năm 2016. 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Cho kỳ KT từ 1/1/2016 đến 30/6/2016 đã được soát xét.

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý IV Năm 2016. 

. Báo cáo Tài chính Hợp Nhất cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 

. Công văn số 150/CV-BTC-TCT ngày 26/4/2017 v/v giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả SXKD Quý I/2017 so với cùng kỳ năm trước. 

.Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho kỳ TC kết thúc ngày 30/6/2017

. Báo cáo Tài chính Hợp Nhất cho ký kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

.Báo cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV - năm 2017

. Báo cáo Tài Chính Hợp Nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán

. Báo cáo tài chính Hợp Nhất cho kỳ Tài chính kết thúc ngày 31/3/2018

. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II- Năm 2018 

. Báo cáo Tài chính HN cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 đã được soát xét. 

. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2018 

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2018 

.Báo cáo Tài chính Hợp Nhất Quý I năm 2019 

. Báo cáo Tài chính Hợp Nhất Quý II năm 2019

. Báo cáo TCHN cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019 đã được soát xét

. Báo cáo TCHN cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được soát xét 

.Báo cáo TCHN Quý III năm 2019

. Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV- Năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT HĐQT

. 28.05.2024 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 28/5/2024

. 26.04.2024 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 26/4/2024

.26.04.2024 Nghị quyết BKS phiên họp ngày 26/04/2024

. 30/1/2024 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/1/2024

18/12/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 18.12.2023

. 15/12/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/12/2023

.12/12/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 11/12/2023


. 16/11/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/11/2023

. 4/10/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 4/10/2023

. 8/9/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 8/9/2023

. 14/8/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 14/8/2023

. 27/6/2023 Nghị quyết HĐQT ngày 27/6/2023

 . 27/4/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 27/4/2023

 . 2/3/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 2/3/2023

. 12/10/2022 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 12/10/2022

. 25/8/2022 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiện họp ngày 25/8/2022


. 18/4/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

. 15/4/2022 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/4/2022 ( số 03 NQ/HĐQT-TK)

. 1/4/2022: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 1/4/2022 ( số 02 NQ/HĐQT-TK)

. 15/3/2022 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 15/3/2022 ( số 01 NQ/HĐQT-TK)

. 25/1/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

.........................................

. 31/12/2021 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 31/12/2021 (số 08 NQ/HĐQT-TK)

. 16/12/2021 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 16/12/2021 ( số 07 NQ/HĐQT-TK)

. 12/11/2021: Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 12/11/2021 (số 06 NQ/HĐQT-TK)

. 30/9/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/9/2021 ( số 05 NQ/HĐQT-TK) 

. 30/6/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/6/2021 ( số 04 NQ/HĐQT-TK)

.31/3/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 31/3/2021 (số  03 NQ/HĐQT)

.12/3/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 12/3/2021 (số 02 NQ/HĐQT-TK)

----------------------------------

.30/12/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/12/2020 (số 08 NQ/HĐQT-TK)

1/10/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/9/2020 (số 07 NQ/HĐQT-TK).


 .17/9/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 17/9/2020 (số 06 NQ/HĐQT-TK)

.3/7/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 3/7/2020 (số 05 NQ/HĐQT-TK)

. 22/5/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 22/5/2020 (số 04 NQ/HĐQT-TK) 

.9/4/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 8/4/2020 (số 03 NQ/HĐQT)

.9/3/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 9/3/2020 (số 02 NQ/HĐQT-TK) 

.3/1/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 3/1/2020

 ---------------------------------------------------------------------------------------.

4/4/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 03/4/2017

. 27/03/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 27/3/2017

.06/03/2017: Nghị quyết HĐQT thường niên phiên họp ngày 03/03/2017

. 12/4/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 12/4/2017

. 17/4/2017: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017

.22/6/2017: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

.3/7/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/6/2017.

. 20/9/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 19/9/2017

. 27/12/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 27/12/2017.

.19/3/2018: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 19/3/2018.

.17/4/2018: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 16/44/2018

.13/6/2018 : Nghị quyết HĐQT ngày 13/6/2018

. 18/6/2018: Nghị quyết HĐQT ngày 18/6/2018

. 20/6/2018 Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năn tài chính 2018

. 2/7/2018 Nghị Quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 2/7/2018

. 10/7/2017: Nghị quyết HĐQT ngày 10/7/2018

.26/7/2018: Nghị quyết HD0QT thường kỳ phiên họp ngày 26/7/2018 

. 28/9/2018: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 28/9/2018 

. 28/12/2018:Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 28/12/2018

. 7/3/2019: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 7.3.2019

. 26/3/2019: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 26/3/2019

. 22/5/2019 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 21/5/2019

. 27/5/2019 Nghị quyết HĐQT ngày 27/5/2019

. 28/6/2019 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 28/6/2019

. 1/10/2019: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/9/2019 
Trang 1 trong tổng số 2 trang

Lượng truy cập

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Ulti Clocks content

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter