Thuy Loi

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Kinh tế đối ngoại

NGHỊ QUYẾT HĐQT

. 28.05.2024 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 28/5/2024

. 26.04.2024 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 26/4/2024

.26.04.2024 Nghị quyết BKS phiên họp ngày 26/04/2024

. 30/1/2024 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/1/2024

18/12/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 18.12.2023

. 15/12/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/12/2023

.12/12/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 11/12/2023


. 16/11/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/11/2023

. 4/10/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 4/10/2023

. 8/9/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 8/9/2023

. 14/8/2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 14/8/2023

. 27/6/2023 Nghị quyết HĐQT ngày 27/6/2023

 . 27/4/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 27/4/2023

 . 2/3/2023 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 2/3/2023

. 12/10/2022 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 12/10/2022

. 25/8/2022 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiện họp ngày 25/8/2022


. 18/4/2022 Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

. 15/4/2022 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 15/4/2022 ( số 03 NQ/HĐQT-TK)

. 1/4/2022: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 1/4/2022 ( số 02 NQ/HĐQT-TK)

. 15/3/2022 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 15/3/2022 ( số 01 NQ/HĐQT-TK)

. 25/1/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

.........................................

. 31/12/2021 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 31/12/2021 (số 08 NQ/HĐQT-TK)

. 16/12/2021 Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 16/12/2021 ( số 07 NQ/HĐQT-TK)

. 12/11/2021: Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 12/11/2021 (số 06 NQ/HĐQT-TK)

. 30/9/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/9/2021 ( số 05 NQ/HĐQT-TK) 

. 30/6/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/6/2021 ( số 04 NQ/HĐQT-TK)

.31/3/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 31/3/2021 (số  03 NQ/HĐQT)

.12/3/2021: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 12/3/2021 (số 02 NQ/HĐQT-TK)

----------------------------------

.30/12/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/12/2020 (số 08 NQ/HĐQT-TK)

1/10/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/9/2020 (số 07 NQ/HĐQT-TK).


 .17/9/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 17/9/2020 (số 06 NQ/HĐQT-TK)

.3/7/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 3/7/2020 (số 05 NQ/HĐQT-TK)

. 22/5/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 22/5/2020 (số 04 NQ/HĐQT-TK) 

.9/4/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 8/4/2020 (số 03 NQ/HĐQT)

.9/3/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 9/3/2020 (số 02 NQ/HĐQT-TK) 

.3/1/2020: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 3/1/2020

 ---------------------------------------------------------------------------------------.

4/4/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 03/4/2017

. 27/03/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 27/3/2017

.06/03/2017: Nghị quyết HĐQT thường niên phiên họp ngày 03/03/2017

. 12/4/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 12/4/2017

. 17/4/2017: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017

.22/6/2017: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

.3/7/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/6/2017.

. 20/9/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 19/9/2017

. 27/12/2017: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 27/12/2017.

.19/3/2018: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 19/3/2018.

.17/4/2018: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 16/44/2018

.13/6/2018 : Nghị quyết HĐQT ngày 13/6/2018

. 18/6/2018: Nghị quyết HĐQT ngày 18/6/2018

. 20/6/2018 Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năn tài chính 2018

. 2/7/2018 Nghị Quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 2/7/2018

. 10/7/2017: Nghị quyết HĐQT ngày 10/7/2018

.26/7/2018: Nghị quyết HD0QT thường kỳ phiên họp ngày 26/7/2018 

. 28/9/2018: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 28/9/2018 

. 28/12/2018:Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 28/12/2018

. 7/3/2019: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 7.3.2019

. 26/3/2019: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 26/3/2019

. 22/5/2019 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 21/5/2019

. 27/5/2019 Nghị quyết HĐQT ngày 27/5/2019

. 28/6/2019 Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 28/6/2019

. 1/10/2019: Nghị quyết HĐQT thường kỳ phiên họp ngày 30/9/2019 

Lượng truy cập

Hiện có 3 khách Trực tuyến

Ulti Clocks content

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter