Thuy Loi

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Quan hệ cổ đông

 

THÔNG BÁO

.20.06.2024 CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

.17.06.2024 Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông lớn (ông Lâm Thanh Cường và ông Phạm Xuân Trường)

.14.05.2024 Báo cáo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ


.14.05.2024 Báo cáo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

.06.05.2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng chỉ quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ


.06.05.2024 Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng chỉ quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ

.26.4.2024 Thông báo thay đổi nhân sự

. 30/3/2024 V/v giải trình chênh lệch LNST BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế BCTH, BCHN đã kiểm toán năm 2023 bị lỗ. Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và hướng khắc phục BCTH, BCHN năm 2023

. 13/3/2024 V/v công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và sở giao dịch ck Hà Nội về NQ của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cđ hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

. 13/3/2024 V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

. 23/2/2024 Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát

. 23/1/2024 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

. 27/12/2013 Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ

. 20/12/2023 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

. 4/12/2023 Thông báo thay đổi nhân sự

. 14/11/2023 Đơn xin từ nhiệm

. 8/11/2023 Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ

. 7/11/2023 Đơn Xin Từ Nhiệm 

. 25/10/2023 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ( ông Lâm Thanh Cường)

. 25/10/2023 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ( ông Phạm Xuân Trường)

. 25/10/2023 Báo cáo kết quả giao dịch Cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 24/10/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 23/10/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

.16/10/2023 Thông báo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 16/10/2023 Thông báo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 16/10/2023 Thông báo thay đổi nhân sự

. 11/10/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 10/10/2023 Thông báo giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ

.6/10/2023 Thông báo giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 6/10/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 2/10/2023 Đơn xin từ nhiệm

. 29/9/2023Thông báo giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 29/9/2023Thông báo giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

 

. 26/9/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 15/9/2023 Thông báo giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

. 8/9/2023 Công văn gửi UBCK Nhà Nước về việc Thay đổi thời gian Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

. 14/8/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

. 14/8/2023 Báo cáo kết quả giao dịch CP/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

4/8/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 25/7/2023 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

. 3/7/2023 Thông báo kết thúc việc bán nguyên lô 2.298.156 cp Công ty VRG-Bảo Lộc do TCT Xây dựng TL4 -CTCP sở hữu

. 30/6/2023 v/v công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

. 27/6/2023 Thông Báo v/v bán nguyên lô 2.298.156 cp công ty CP VRG- Bảo Lộc do TCT sở hữu

. Giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục theo nội dung QĐ 352 /QĐ-SGDHN ngày 6/4/2023 của Sở GDCK Hà Nội.

. 6/4/2023 Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

. Giải trình ý kiến kiểm toán của BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

 .2/3/2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng CĐ năm 2023

 . 27/2/2023 Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát

 . 27/2/2023 Biên bản họp Ban kiểm soát

. 29/12/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cp/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 28/12/2022 Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

. 21/11/2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 19/10/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 12/10/2022 Đơn xin thôi thành viên HĐQT Tổng công ty XD Thủy Lợi 4-CTCP

. 12/10/2022 Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng CĐ bất thường năm 2022

. 28/9/2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 23/9/2022 Báo cáo kệt quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm có của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

. 16/9/2022 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu người nội bộ


. 30/8/2022 giải trình nguyên nhân kết quà SXKD chuyển từ lãi sang lỗ của báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước đã kiểm toán

. 29/4/2022 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN công ty cổ phần

. 15/3/2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng CĐ thường niện năm 2022

. 12/11/2021:Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

.14/7/2021: v/v báo cáo hoãn công bố BCTC Quý II/2021 và BCTC bán niên năm 2021 đã được soát xét.

   

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022


. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

. Thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

. Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

. Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

. Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2019-2023)

. Tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

. Tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

. Tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ TCT)

. Tờ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD và điều chỉnh một số chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế và cổ tức 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022)

. Báo cáo của TGĐ về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận trước, sau thuế và cổ tức theo NQ HĐQT năm 2022 ngày 22/4/2022

. Giấy ủy quyền Đại hội cổ đông bất thường 

. Giấy xác nhận Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

. Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT 

   
Trang 1 trong tổng số 4 trang

Lượng truy cập

Hiện có 6 khách Trực tuyến

Ulti Clocks content

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter