Thuy Loi

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Giới thiệu

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 4 – CTCP

HYDRAULIC CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851

Email: thuyloi4@vnn.vn

Website: www.thuyloi4.com.vn

Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4!

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tiền thân l Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp……

Tổng Công Ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 CTCP

 


HYDRAULICS CONSTRUCTION CORPORATION No.4 JOINT STOCK COMPANY HYCO4 - JSC
Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08-38993850 Fax: 08-38993851 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: www.thuyloi4.com.vn

 

 Chào mừng các Quý vị, các bạn đến với trang web của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP

Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP tiền thân là Tổng công ty Xây dựng 4, qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP đã và đang không ngừng phát triển để trở thành một trong những Tổng Công ty mạnh của cả nước trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp ……

Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công ty:
Nơi thành lập: Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam
Ngày thành lập:
+ 1979 : với tên gọi: Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi 4
+ 1995 : thành lập lại theo QĐ 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi: Tổng Công ty Xây dựng 4.
+ 2005 : Đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 theo QĐ số 2277 QĐ/BNN-ĐMDN
+ 2008: Thực hiện công tác cổ phần hóa, chuyển đỗi từ công ty Nhà nước sang công ty cổ phần, đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP theo QĐ số 1020 QĐ/CP


Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP là một Tổng Công ty mạnh chuyên xây dựng các công trình Thủy lợi, Thủy điện, Giao thông, Xây dựng Công nghiệp Xây dựng dân dụng
Tổng số CBCNV 

Các ngành nghề kinh doanh chính và số năm kinh nghiệm:

 • Xây dựng các công trình thủy lợi, đê, đập, hệ thống tưới tiêu.Từ năm 1979
 • Xây dựng công trình thủy công, công trình thủy điện.Từ năm 1979
 • Xây dựng đường giao thông, bến cảng, công trình.Từ năm 1979
 • Dân dụng,Vỏ bao che công trình công nghiệp.Từ năm 1979
 • Sản xuất, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng.Từ năm 1979
 • Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bò phục vụ thủy lợi.Từ năm 1979
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt cô khí công trình.Từ năm 1979
 • Kết cấu thép xây dựng và sửa chữa xe máy thi công.Từ năm 1979
 • Thi công khoan phụt các công trình.Từ năm 1996

 

+Số năm kinh nghiệm nhà thầu chính:
- Trong nước:29 năm
- Nước khác:02 năm (Cambodia)
+Số năm kinh nghiệm nhà thầu các công trình đấu thầu Quốc tế:
- Trong nước:10 năm
+Tổng số CBCNV hơn 3000 người

 

 


Công trình Thủy lợi:

 • Hồ chứa Dầu tiếng (tưới cho 172.000 ha): toàn bộ đầu mối và kênh chính.
 • Hồ chứa Sông Quao (tưới cho 8.120 ha): toàn bộ đầu mối và kênh chính.
 • Hồ chứa Đa Tẻ (tưới cho 5.860 ha): toàn bộ đầu mối và kênh.
 • Hồ chứa Azun Hạ (tưới cho 8560 ha): toàn bộ đầu mối và kênh chính.
 • Hồ chứa Cà Giây (tưới cho 3965 ha): toàn bộ đầu mối và kênh.
 • Đập dâng Thạch Nham (tưới cho 50.000 ha): toàn bộ công trình.
 • Công trình Tân Giang, Easoup thượng, Buôn Joong, Dương Đông, Lòng sông, Suối Dầu
 • Công trình thủy lợi Cửa Đạt, Tả Trạch
 • Cống Đập Ba lai, Vĩnh Kim, Láng Thé.

 Công trình Thủy điện:

 • Thủy điện Trị An (400MW): toàn bộ đầu mối và một phần cửa lấy nước.
 • Thủy điện Thác mơ (150 MW): toàn bộ đầu mối.
 • Thủy điện Đa mi (175 MW): đập chính và Nhà máy.
 • Thủy điện Vĩnh sôn, Sông Pha, Sông Hinh.
 • Thủy điện Đồng Nai 3 (180MW)
 • Thủy điện A Vương, Quảng Trị, Sông Tranh 2, Sông Bung 4A

 


Công trình Giao thông:

 • Đường vào Thủy điện Hàm thuận (35 km): Toàn bộ công trình giai đoạn 1.
 • Đường vào Thủy điện Đa Mi (đoạn La Ngâu – Nhà máy: 8 km): Toàn bộ công trình giai đoạn 1.
 • Nâng cấp Quốc lộ 1A di 172 km.
 • Đường Hồ Chí Minh: đoạn ASờ – Bung (16km) và đoạn Tà Rụt – Adớt (7,6 km)
 • Tham gia thi công Cảng Lotus, Cảng Thị Vải, kè biển Nha trang, kè biển Bình thuận.

 


Công trình Xây dựng công nghiệp dân dụng:

 • Nhà máy Ximăng Hòn Chông: Mặt bằng, xử lý nền, đường nội bộ.
 • Nhà máy Ximăng Cát Lái: Thi công toàn bộ phần kết cấu thép của Nhà máy.

 

 

 

·Trung tâm thương mại Mỹ Tho, Đài Viễn thông Hoa Sen 2, Nhà máy điện tử Fujisu, Nhà máy Mabuchi, Nhà máy đường Bourbon, cáp treo và máng trượt Núi Bà đen ...
   Tổng Công ty Xy dựng 4 - CTCP có nhiều kinh nghiệm thi công ở nhiều lĩnh vực xây dựng khác nhau, phạm vi hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Các công trình do Tổng Công ty thi công đã nhận được nhiều Bằng khen và Huy chương vàng chất lượng, là Nhà thầu có uy tín lớn tại Việt Nam.

 

   Một số công trình tiêu biểu:

 

 + Cống đập Ba Lai – Bến Tre, đây là công trình thủy lợi lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long với 10 cửa cống, khẩu diện thông cống 84 m; đập dài 570 m, khởi công năm 2000 hoàn thành năm 2002. Công trình Cống Vĩnh Kim-Trà Vinh, công trình được chỉ định thầu khởi công năm 2002, hoàn thành đầu năm 2003. Công trình cống đập Láng Thé – Trà Vinh, một công trình có quy mô lớn hơn công trình cống đập Ba Lai- Bến Tre, với khẩu diện thông nước 100m/10 cửa, đây là công trình do TCT trng thầu quốc tế được triển khai xây dựng năm 2003, hoàn thành tháng 05/ 2005. Đây là những công trình thi công theo chế độ bán nhật triều ở Đồng bằng Sông Cửu Long, với kỹ thuật, địa hình, địa chất vô cùng phức tạp.

 

 
- Ngoài những công trình trọng điểm, quan trọng ở Đồng bằng Sông Cửu long, TCT còn đấu thầu trúng các công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội rất lớn đối với đồng bào Dân tộc Tây Nguyên và miền Trung của Đất nước như :
+ Công trình hồ chứa nước Tân Giang – Ninh Thuận, với công nghệ đập bê tông có sử dụng phụ gia tro bay xử lý tỏa nhiệt với bê tông khối lớn, thi công năm 1999 hoàn thành năm 2001. Đây là công trình đập bê tông trọng lực vào loại cao của nước ta hiện nay.
Đập Tân Giang

 

 

+ Công trình xy dựng đường Hồ Chí Minh-đoạn A sờ, sông Bung tỉnh Quảng Nam dài 15 km, khởi công năm 2000 hoàn thành năm 2003; đoạn Tà Rụt- Ađớt tỉnh Thừa Thiên Huế dài 8 km, khởi công năm 2001 hoàn thành năm 2003.

 


+ Công thủy lợi Easúp Thuợng- Đắk Lắk, công trình thủy lợi lớn nhất Tây Nguyên khởi công năm 2001, hoàn thành năm 2004.

 

* Trải qua nhiều năm thi công nhiều công trình trọng điểm của đất nước mang ý nghĩa chính trị – xã hội to lớn. Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đã được Chính phủ và các Bộ ngành liên quan tiếp tục tin tưởng giao thầu thi công các công trình lớn khác như :

 

- Công trình thủy lợi- thủy điện Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa, tham gia thi công cùng với 4 TCT khác. Trong đó TCT XD Thủy Lợi 4 - CTCP thi công hạng mục đập chính với giá trò 1.500 tỷ đồng, khối lượng đất, đá đào đắp hơn 15 triệu m3, xây dựng theo công nghệ đập đá đổ, bê tông bản mặt có chiều cao đập cao nhất Việt Nam hiện nay (108 m) khởi công năm 2004, hòan thành năm 2009.

 

 

- Công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trò tỉnh Quảng Trò, khởi công tháng 9 năm 2003, tiến hành chặn dòng thông nước qua hầm vào tháng 11 năm 2004 và hoàn thành vào năm 2007. Đây là công trình TCT làm tổng thầu xây lắp, được Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đánh giá cao về mặt chất lượng, tiến độ và mỹ thuật công trình.

 

 

- Công trình thủy điện A Vương tỉnh Quảng Nam , đây là công trình nằm ngay trên tuyến đường Hồ Chí Minh mà Tổng đội TNXP Nông nghiệp 4 vừa thi công xong. Lực lượng TNXP của TCT đảm nhận thi công hạng mục đập chính, đập tràn của dự án quan trọng này. Công trình này được khởi công vào tháng 9/2003, chặn dòng đợt 1 vào tháng 12/2004, hoàn thành vào năm 2007 , là công trình được xây dựng theo công nghệ mới đập bê tông đầm lăn ( RCC), với khối lượng hơn 400.000 m3 bê tông. Đây là công trình kỹ hạ tầng kỹ thuật phức tạp và khó khăn nhất, song Đảng bộ TCT đã lãnh đạo vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.

 

 

- Công trình thủy điện Đồng Nai 3 tỉnh Đắk Nông, được Thủ tướng Chính phủ giao làm tổng thầu, với gía trị xây lắp hơn 4000 tỷ đồng. TCT đảm nhận thi công xây dựng hạng mục chính của công trình : cống dẫn dòng, đập dâng, đập tràn. Cùng với TCT khác hoàn thành công trình vào năm 2009.

 

 

- Tổng Công ty XD Thủy Lợi  4-CTCP được Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tin tưởng giao thi công Tổng thầu xây lắp công trình thủy điện Sông Tranh 2 tỉnh Quảng Nam. Với tổng mức đầu tư 4.150 tỷ đồng, Công trình phát điện với công suất 190MW,điện lượng trung bình hàng năm là 679,6 triệu KWH.Đập chính là đập bêtông đầm lăn RCC dài 640m, khối lượng bêtông đập chính và tràn là 1.250.000 m3

 

 
 
Download tại đây 

 

 

Lượng truy cập

Hiện có 8 khách Trực tuyến

Ulti Clocks content

Hổ trợ trực tuyến

Liên kết

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter